A KISVÁRDAI VÁROSI KÖNYVTÁR

 

 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

 

Bevezetés

A kisvárdai Városi Könyvtár szolgáltatásait nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézményként bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti. A könyv tárhasználat feltételeit e szabályzat állapítja meg.

A Könyvtárhasználati Szabályzat az alábbi jogszabályok felhasználásával készült:

Ø     az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;

Ø     6/2001 (I.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről;

Ø      A kisvárdai Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A könyvtárhasználat feltételei

A könyvtárhasználók a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen illetve beiratkozáshoz kötötten vehetik igénybe. Ezen szolgáltatások körét a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A szolgáltatások körét a könyvtár köteles jól látható helyen mindenki számára közzé tenni.

Szolgáltatások köre

1.     A könyvtárhasználókat ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások:

Könyvtárlátogatás;

A hírlapolvasóban elhelyezett folyóiratok helyben használata;

Állományfeltáró eszközök (cédula- és elektronikus katalógusok) használata;

Információ a könyvtár és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

2.     Beiratkozáshoz kötődő térítésmentes alapszolgáltatások:

Könyvtári anyagok helyben használata;

Zenehallgatás, videofilmek megtekintése;

Helyismereti dokumentumok helyben használata;

Könyvtári anyagok kölcsönzése;

Saját- és más könyvtárak dokumentumbázisaira támaszkodó bibliográfiai, dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás;

Informatikai szolgáltatás, helyi és vásárolt adatbázisok használata. Internet hozzáférés.

3.     Beiratkozáshoz kötött térítéses alapszolgáltatások

Könyvtári anyagok másolatban történő szolgáltatása;

Fény- és hangmásolás;

Elektronikus hordozók kölcsönzése;

Bibliográfiakészítés;

Folyóirat kölcsönzés;

Számítógépes szolgáltatás: szövegszerkesztés, számítógépes információk nyomtatása.

A beiratkozás feltételei

14 éven felül személyigazolvány, külföldi állampolgár esetében útlevél bemutatása és a könyvtár használati díj megfizetése szükséges;

14 éven aluliak esetén a szülő, vagy törvényes gyám jótálló nyilatkozata;

A beiratkozás esztendőre szól.

A könyvtárhasználó köteles a beiratkozáskor - kedvezménytől függetlenül - a következő személyes adatait közölni és igazolni: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma, pedagógus igazolvány, diákigazolvány, nyugdíj szelvény. A könyvtár köteles a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodni.

A könyvtárhasználó köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásokat bejelenteni a könyvtárnak.

A beiratkozott olvasó névre szóló olvasójegyet kap, amit minden kölcsönzésnél, számítógép használatnál be kell mutatnia.

 

Könyvtárhasználókat megillető kedvezmények

Teljes mértékben mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól az országos és helyi jogszabályok alapján:

Ø     16 éven aluli személy, a 16. születésnapjának évéig;

Ø     70 éven felüli személy a 70. életév esztendejétől fogva;

Ø     A kisvárdai Önkormányzati Képviselőtestület tagjai;

Ø     Könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói;

Ötven százalékos beiratkozási kedvezményben részesülők köre:

Ø     Diákigazolvánnyal rendelkező tanulók;

Ø     Nyugdíjasok;

A könyvtárhasználat általános szabályai

Alkalmanként a felnőtt részlegben 6 db könyv kölcsönözhető 4 hétre, mely igény esetén egy alkalommal meghosszabbítható. A gyermekkönyvtári részlegben alkalmanként 5 db könyv kölcsönözhető 3 hétre, mely igény esetén egy alkalommal meghosszabbítható. A hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, levélben és e-mailben egyaránt.

Késedelmes könyvtárhasználók a kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat kötelesek fizetni, továbbá felszólítás esetén a könyvtárhasználók kötelesek a posta és adminisztrációs költséget is (felszólításonként 100 Ft) megtéríteni. A könyvtárhasználati jog a késedelmi díj befizetéséig korlátozható.

A könyvtár folyóirat állománya a hozzátartozó mellékletekkel együtt kölcsönzési díj megfizetése ellenében kölcsönözhető legfeljebb egy hétre. A kölcsönzési díj összegét a térítési díj táblázat tartalmazza.

Olvasótermi dokumentumállomány szükség esetén hét végére kölcsönözhető kölcsönzési díj ellenében. A kölcsönözhető dokumentumok száma maximum 2. A kölcsönzés időtartama nem lehet hosszabb a hétvégét, pihenőnapot megelőző utolsó munkanap zárás előtt két órától a hétvégét, pihenőnapot követő első munkanap 10 óráig. A kölcsönzési és késedelmi díj összegét a térítési díj táblázat tartalmazza. A kölcsönzési díj összege a Könyvtári Szabályzat hatályba lépésétől követően 100 Ft/dokumentum. Késedelem esetén a könyvtárhasználó késedelmi díjat köteles fizetni. Az olvasótermi dokumentumállományból kölcsönözhető állományegységek körét az olvasótermi könyvtáros állapítja meg. Döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A könyvtár állományában levő, de kikölcsönzött műveket olvasói kérésre a tájékoztató könyvtáros előjegyzi, annak későbbi elérhetőségéről az igénylőt értesíti.

A könyvtár olvasói termináljait minden, a könyvtárba beiratkozott olvasó 30 percig térítésmentesen használhatja. (Internet, adatbázis keresés, CD-ROM használat) A számítógépes nyomtatás térítési díj köteles, melynek mértékét a térítési díj táblázat tartalmazza. A számítógép használat részletes szabályait a Számítástechnikai és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

A könyvtárhasználók jogai és kötelezettségei 

A könyvtárhasználók jogai 

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére;

A könyvtárhasználót megilleti a Könyvtárhasználati Szabályzat véleményezésének joga. Joga van annak módosítását kezdeményezni;

A könyvtárhasználó javaslatot tehet az állomány gyarapítására, fejlesztésére;

A könyvtárhasználónak joga van a könyvtár szolgáltatásainak véleményezésére, melyet a ruhatárban elhelyezett Véleménynyilvánító füzetben megtehet. A Véleménynyilvánító füzetet jól látható helyen kell elhelyezni. Joga van a könyvtárhasználónak ezt elektronikus levélben is megküldeni a könyvtár e-mail címére. Ezeket a könyvtár köteles kinyomtatni és harminc napon belül megválaszolni;

A könyvtárhasználók kötelességei 

A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzött dokumentumok épségét megőrizni, a kölcsönzési határidőket betartani.

A könyvtárhasználó köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásokat bejelenteni a könyvtárnak;

A Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak betartásáért a könyvtárhasználó erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.

 

Eljárási rend és jogorvoslati lehetőségek

Késedelem

A Városi Könyvtár hatékony működtetése megkívánja a használati jog időben történő korlátozását, melynek módosítását az olvasó egy alkalommal igénybe veheti. E határidők mulasztása korlátozza a többi könyvtárhasználó használói jogát. Ennek megakadályozása, illetve az emberei emlékezet feledékenységére való tekintettel szükséges anyagi szankció, a késedelmi díj bevezetése. A késedelmi díj összegét a térítési díj táblázat tartalmazza, ennek mértéke a Könyvtári Szabályzat hatályba lépésétől követően 10 Ft/könyv/hét.

Az olvasótermi kölcsönzési pontos határidejének be nem tartása esetén az olvasó köteles késedelmi díjat fizetni. A késedelmi díj összegét a térítési díj táblázat tartalmazza, ennek mértéke a Könyvtári Szabályzat hatályba lépésétől követően 100 Ft/nap.

Folyóirat kölcsönzés határidejének be nem tartása esetén a késedelmi díj összege megegyezik a kölcsönzési díj összegével.

A késedelmi díj be nem fizetése esetén a könyvtárhasználó kölcsönzési joga korlátozódik, a késedelmi díj megfizetéséig állományegységet otthoni használatra nem kölcsönözhet.

Kártérítés

A könyvtári állomány védelme a könyvtári alkalmazottaknak és a könyvtárhasználóknak együttes érdeke. A könyvtárhasználó a beiratkozás során kötelezettséget vállal, hogy a könyvtári dokumentumok használatakor azok védelmét fontosnak tartja. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kártérítési felelősséggel tartozik.

Kártérítési kötelezettség áll fönn elvesztés, szándékos rongálás, véletlenből eredő súlyos rongálódás esetén. Ezekben az esetekben az okozott kárt meg kell térítenie. A kár megtérítettnek tekintendő

¨     A mű egy másik példányának pótlásával;

¨     A térítési díj táblázatban meghatározott összeg befizetésével;

¨     Az elveszett, vagy megrongálódott művel azonos értékű és a könyvtár számára szükséges mű átadásával, ha a könyvtárhasználó által megrongálódott mű a könyvtár számára nélkülözhető.

A könyvtárnak okozott kártérítési kötelezettség bírósági eljárás útján is érvényesíthető.

Könyvtárhasználati jog korlátozása

A Könyvtárhasználati Szabályzat be nem tartása esetén a könyvtárhasználati jog ideiglenes vagy végleges; egy részlegre vagy a könyvtári szolgáltatás egészére vonatkozóan, felfüggesztés, eltiltás alkalmazható.

Ø     A beiratkozás felfüggeszthető, ha a könyvtárhasználónak tartozása áll fenn az intézménnyel szemben (késedelmi díj, elveszett könyv térítési díja), a tartozás megfizetéséig. Felfüggesztésre a szolgálatot teljesítő könyvtáros jogosult.

Ø     A könyvtárhasználat felfüggeszthető, ha a könyvtárhasználó magatartása zavarja a nyilvános könyvtári ellátást. A felfüggesztésre jogosult az adott részlegben szolgálatot teljesítő könyvtáros, a felfüggesztés időtartama az adott napra terjed ki.

Ø     A könyvtárhasználat egy hónapra felfüggeszthető, ha a könyvtárhasználó magatartása többször is zavarja a könyvtár működését, illetve akadályozza a közhasznú információs szolgáltatás működését, illetve nem szándékos rongálást okoz, vagy megszegi a számítógép használat szabályait. A felfüggesztésre a szolgálatot teljesítő könyvtáros előterjesztése alapján a könyvtár vezetője jogosult.

Ø     A könyvtárhasználat egy évre felfüggeszthető, ha a könyvtárhasználó kis értékű szándékos rongálást okoz, de az okozott kárt megtéríti, illetve a számítógép használat szabályait ismételten megsérti. A felfüggesztésre a Városi Könyvtár vezetője jogosult.

Ø     A könyvtárhasználat véglegesen felfüggeszthető, ha a könyvtárhasználó szándékosan nagy értékű kárt okoz. A felfüggesztésre a város könyvtár vezetője jogosult.

 

A felfüggesztésről feljegyzést kell készíteni, mely tartalmazza a könyvtárhasználó nevét, vonalkódját, a felfüggesztés okát, időtartamát, a felfüggesztés időpontját és az intézkedő könyvtáros nevét.

A szolgálatot teljesítő könyvtáros felfüggesztő intézkedése ellen fellebbezni a Városi Könyvtár vezetőjéhez lehet.

A Városi Könyvtár vezetőjének döntése ellen fellebbezni Kisvárda város jegyzőjéhez lehet.
 

Hatályba léptető rendelkezések 

A Könyvtárhasználati Szabályzat tervezete 2002. szeptember – október hónapban a Városi Könyvtár hírlapolvasójában, gyermek könyvtári részlegében és az olvasótermében kifüggesztésre került, az a könyvtárhasználók véleményét tartalmazza.

A könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete a könyvtár nyitvatartási rendje.

A Könyvtárhasználati Szabályzat az erre vonatkozó ÖKT határozat elfogadásával lép életbe, egyidejűleg az előző kiadott Könyvtárhasználatai Szabályzat hatályát veszti.

  

Kisvárda, 2002. december 10.

 

Szivák Gábor

igazgató

 

 

 

 


 

1.    sz .  melléklet

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE

 

Heti: 41,5 óra

Július-augusztus: 37.5 óra

 

Felnőtt- és gyermekkölcsönző részleg, olvasóterem:

 

Hétfő:            9,30-12,00  13,00-18,00

Kedd:             9,30-12,00  13,00-18,00

Szerda:          9,30-12,00  13,00-18,00

Csütörtök:     9,30-12,00  13,00-18,00

Péntek:          9,30-12,00  13,00-18,00

Szombat:       8,00-12,00 

 

Július és augusztus hónapban a szombati kölcsönzés szünetel.

 

 

Helytörténet, zenei könyvtár:

 

Hétfő:            10,00-12,00  13,00-18,00

Kedd:             10,00-12,00  13,00-18,00

Szerda:          10,00-12,00  13,00-18,00

Csütörtök:     10,00-12,00  13,00-18,00

Péntek:          10,00-12,00  13,00-18,00